Adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a D-tec hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégneve: D-Tec HungaryKft., székhelye: 1091 Budapest Kálvin tér 8., cégjegyzékszáma: 01-09-729446, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága, adószáma:12273746-2-43, telefonszáma: +36121556167, e-mail címe: patanegra@patanegra.hu., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-142039/2018), mint üzemeltető által működtetett, www.patanegra.hu domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Üzemeltető tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, működési enge- délyének kiadója: Budapest Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1092 Budapest XI.kerület Bakáts tér 14.Eng szám:

V.-371/2002

Üzemeltető tárhely szolgáltatója: 1094 Budapest, Márton utca 36-40. 4. em. 44.

A www.patanegra.hu oldal használatakor asztalfoglaláskor és a hírlevélre történő fel- iratkozás során a felhasználó elfogadja jelen nyilatkozatot és szabályzatot. Ezen adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat folyamatosan elérhető a www.patanegrat.hu. oldalon.

Az adatkezelés célja: Asztalfoglalás esetén: a foglalással kapcsolatos információk közlése, utólagos értékelés kéré- se. Hírlevélre történő feliratkozás esetén: a Felhasználó közvetlen, e-mailben történő tájékozta- tása az adatkezelő tevékenységéről, partnereinek ajánlatairól.

Adatkezelés asztalfoglalás során: Asztalfoglalás során kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím. Opcionálisan megadha- tó adat: telefonszám. Az asztalfoglalás abban az esetben küldhető el, ha a Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzatot és Nyilatkozatot. A Felhasználó asztalfoglalásáról - amennyiben helyesen adta meg e-mail címét - automatikus visszaigazoló e-mailt kap. Ezt követően a D-Tec HungaryKft.,. a megadott címre e-mailben vagy telefonon igazolja vissza a foglalást, és az adatokat rögzíti a belső felhasználású rendezvénykönyvében. A rendezvény- könyvben rögzített adatokat a D-Tec HungaryKft.,. kizárólag a foglalások rendszerezéséhez használja fel, az adatokat a foglalást követő év február 28-án megsemmisíti.

Asztalfoglalásával Felhasználó felhatalmazza a D-Tec HungaryKft., -t, hogy az étterem látogatását követően értékelésre bíztató e-mailt küldjön legfeljebb egy alkalommal a TripAdvisor utazási portálon keresztül. A TripAdvisor kizárólag az értékelő e-mailekhez használja fel e- mail címét, a rendszer pedig biztosítja, hogy a felhasználó csak egyszer kapja meg a felkérést. A D-Tec HungaryKft.,. vállalja, hogy az asztalfoglalás során rögzített adatokat elektronikus rendszeréből 6 hónap elteltével véglegesen törli.

Adatkezelés hírlevélre történő felíratkozás során: A regisztráció történhet online a D-Tec HungaryKft.,. honlapján a www.patanegra.hu weboldalon), vagy személyesen (az adatkezelő székhelyén írásban). A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia a következő személyes adatot: saját e-mail cím. Feliratkozásáról a D-Tec HungaryKft., ellenőrző e-mailt küld, az ebben elhelyezett linkre kattintva történik meg a feliratkozás és az adatok tárolása. Személyes regisztráció esetén az adatok tárolása csak a regisztrálni kívánó személy aláírásával történhet meg. Az adatok tárolásáról a D-Tec HungaryKft.,. a felhasználó részére e-mailt küld.

Az adatkezelésre a www.patanegra.hu internetes oldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Nyilatkozat. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Alapelvek a személyes adatokra vonatkozó gépi feldolgozás során: A D-Tec HungaryKft.,. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva keze- li, különös tekintettel: – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII

törvény (Infotv.), – a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló

1995. évi CXIX. törvény, – a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. tör-

vény, – és az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szol-

gáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

E törvényekben foglaltak alapján: – az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, – az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, attól eltérő módon nem

használjuk fel, – biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományban tárolt személyes adatok védelme

érdekében, s megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, változtatást vagy terjesztést.

A D-Tec HungaryKft.,. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenő- en, a D-Tec HungaryKft.,. minden esetben felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy össze- kapcsolással az adat felvételéről. Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a D-Tec HungaryKft.,. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A D-Tec HungaryKft.,. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A D-Tec HungaryKft.,. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználó hozzájárulásának megfelelően használja. A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgál- tatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

A Felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás, tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat.

A D-Tec HungaryKft., nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexu-

ális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A D-Tec HungaryKft., fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt regisztrációval összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztrációt a Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kezdeményezheti automatikusan a hírlevél alján elhelyezett, a leíratkozásra szolgáló link használatával, illetve az adatkezelőnél bármilyen módon jelzett igényével.

Adatfeldolgozás-adatkezelés. A megadott adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő arra feljogosított belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése során az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve a hírlevelek kiküldésére külső Adatkezelőt bízhat meg. A külsős Adatkezelő a szerverén tárolt személyes adatokat harmadik fél részére tovább nem adhatja.

A D-Tec HungaryKft., szerződött külső adatkezelője:

Cégnév:Local net kft: 1094 Budapest, Márton utca 36-40. 4. em. 44.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adat- kezelő munkatársához fordulhat annak elérhetőségein keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 6 munkanapon belül módosítja vagy törli az adatokat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adat- kezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére használja.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

A személyes adatok kezelésének időtartama: az adott felhasználóval fennálló kapcsolat fenn- állásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó bármikor kérheti regisztrációja és/vagy adatai törlését.

Jogorvoslati lehetőségek. A személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, az Ön által megadott postacímre vagy e-mail-címre történik. Bár- mely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen adunk felvilágosítást. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíró- ság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható- sághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adat- kezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Jogfenntartás. A D-Tec HungaryKft.,. fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A nyilatkozat bármilyen kismértékű változásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük. A D-Tec HungaryKft., fenntartja magának a jogot, hogy felhasználóitól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy a www.patanegra.hu honlapról további honlapokra mutató linkek tartalmáért a D-Tec HungaryKft., felelősséget nem vállal.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, melyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére. Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az in- formációkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból.

Budapest, 2018. május 2.

D-Tec HungaryKft.